มรภ.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ และสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 เช่น ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา การถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา และการทดสอบภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์จะดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ต่อไป

ข่าวอื่น ๆ
195896
195902

อ่านต่อ

P1064330
P1064307

อ่านต่อ