มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรม “CRRU Circular Way” ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs:

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ และบริษัท Trash Lucky จำกัด นำโดย อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และทีมวิจัย ร่วมกับเครือข่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย และกิจกรรม “CRRU Circular Way หมุนเวียนอย่างคุ้มค่าเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนากลไกการพัฒนาธุรกิจสีเขียว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนากลไกการพัฒนาต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business Model) เพื่อการเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และสร้างการมีส่วนร่วม การรับรู้ การจัดการมหาวิทยาลัยน่าอยู่ เพื่อรับมือกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เน้นพัฒนาสู่การเป็น มหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมหาวิทยาลัยได้มีการนำมาปรับใช้เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ CRRU Circular Way หมุนเวียนอย่างคุ้มค่า เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “ขยะรีไชเคิลลุ้นโชค” ซึ่งประกอบไปด้วยทองคำ บัตรกำนัล และ Smartphone กว่า 100 รางวัล และยังร่วมเสวนาพูดคุยให้ความรู้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ คุณคุณขวัญใจ สัจจะธรรม Project Manager, Low Carbon Society Projects โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วย บพท. ผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นายธนบดี ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: