คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะรัฐศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทศบาลตำบลแม่จัน

SDGs:

วันที่ 30 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ เทศบาลตำบลแม่จัน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Education : CWIE) อีกทั้งส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต่อไป

SDGs: