ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Emerald และการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

SDGs:

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Emerald และการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากรบรรยายโดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ จากสำนักพิมพ์ Emerald

ลงทะเบียน : https://www.crru.ac.th/sh/emerald2023

เข้าร่วมอบรม : https://www.crru.ac.th/sh/emerald_meet

ฐานข้อมูล Emerald ครอบคลุมในสาขาวิชา : การเงินและการบัญชี การบริหารธุรกิจและกลยุทธ์ การเงินและเศรษฐศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านสาธารณสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศิรนันท์ ใจแก้ว หน่วยบริการสารสนเทศและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 0-5377-6020 ต่อ 116 em_siranan_g@crru.ac.th

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ