มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบวุฒิบัตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Global Internship Program (GIP) รุ่นที่ 1

SDGs:

วันที่ 26 กันยายน 2566 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐฏพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Global Internship Program (GIP) รุ่นที่ 1 จาก Chuxiong Normal University ณ ห้องเธียร์เตอร์ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ฯ จำนวน 39 คน ซึ่งเข้าฝึกประสบการณ์สอนภาษาจีน ณ โรงเรียนและวิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งสิ้น 19 แห่ง เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศได้ริเริ่มดำเนินการขึ้น อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงให้ยกระดับสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพ

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ