ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มรภ.เชียงราย จัดสัมมนายกระดับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดเชียงราย

SDGs:

วันนี้ 11-13 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนายกระดับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพลำน้ำสรวย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีนายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี

นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า อำเภอแม่สรวย เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ยังคงมีอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา โดยเน้นคุณค่า ความยั่งยืนควบคู่วิถีถิ่นร่วมสมัย สำหรับเขื่อนแม่สรวย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีน้ำแม่สรวย ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่ลาว มีการล่องแพเปียกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันการให้บริการกิจกรรมล่องแพเปียกลำน้ำแม่สรวย เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดเชียงราย แต่ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อนำเสนอขายเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว จะเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านในพื้นที่งดการเผาทุกชนิดโดยเฉพาะการลักลอบเผาป่า หากมีการเผาเกิดขึ้นและลุกลามเป็นวงกว้างจะสร้างผลกระทบทุกด้าน รวมทั้งภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สรวย และจังหวัดเชียงราย ด้วย

การอบรมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรทั้งผู้บริหาร ซึ่งเป็นคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การตลาด การบริหารธุรกิจ และการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยวกิจกรรมล่องแพลำน้ำสรวย ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวอื่นๆ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ รวมกว่า 80 คน

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
112
113

อ่านต่อ