มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดศูนย์ศึกษาข้อมูลเอกสารโบราณล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโข

วันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ศึกษาข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (อาคาร 17) ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยอาคารศูนย์ศึกษาข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจะเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่ปรากฏในเอกสารคัมภีร์โบราณประเภทต่างๆ มาทำการปริวรรตถอดความ วิเคราะห์ และสรุปเนื้อหาให้เป็นลักษณะฐานข้อมูลองค์ความรู้พื้นบ้านสำคัญ ๆ รวมถึงจัดกระบวนการบูรณาการว่าด้วยการนำองค์ความรู้วิชาการวัฒนธรรมจากเอกสารโบราณที่ปรากฏพบต่าง ๆ มาประยุกต์ปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงนำเสนอเป็นรูปแบบฐานข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปสู่การเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป