มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

SDGs:

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์ฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการฯ ลงพื้นที่พบปะผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งได้หารือแนวทางความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ทั้งในด้านการรับสมัครนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนใหม่ๆ และการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ