มรภ.เชียงราย ต้อนรับผู้บริหารจาก Sichuan University of Science & Engineering ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเจรจาแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษา

SDGs:

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหาร Sichuan University of Science & Engineering ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ และคณะทำงานร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์การจัดการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย Miss Li Yougmei ผู้อำนวยการสำนักงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ จาก Sichuan University of Science & Engineering และคณะฯ ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการ ต่อไป

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ