ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการปฏิบัติงานตามพันธกิจสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการปฏิบัติงานตามพันธกิจสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานตามพันธกิจในการพัฒนาหลักสูตรและเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ณ โรงแรม เดอะริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี เชียงราย