มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดมความคิดเห็นจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ และอาจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2566 และร่วมจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค โดยมีการดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) และการจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570” ระยะที่ 2 ซึ่งจะใช้เป็นทางความต้องการของภาคเอกชน ในการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป

ข่าวอื่น ๆ