CRRU สร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE

SDGs:

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมปรึกษาหารือในแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE พร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และห้องฝึกปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ และวิศวกรรมโยธา ภายในมหาวิทยาลัย YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE

โดยมี Prof.Dr. Jiang Ye hua เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำ YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE และ Prof.Dr.Li Yun gui รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ฯ พร้อมด้วย Prof.Dr.Yang Tao รองอธิการบดี รักษาราชการอธิการบดี YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ คณะภาษาต่างประเทศ )

ในการนี้ เลขาธิการพรรคประจำ YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE ได้เสนอแนวทางขยายความร่วมมือในหลักสูตรที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมโยธา การบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึงความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัย การสนับสนุนและแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาและการเรียนรู้ในหลักสูตรเฉพาะทางที่ทั้งสองสถาบันมีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการส่งนักศึกษาจาก YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE ไปศึกษาต่อในหลักสูตร 2+2 หรือ ในหลักสูตร 3+1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร 3 เดือน และหลักสูตร 6 เดือน ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญของทั้งสองสถาบันสำหรับเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทั้งสองสถาบัน โดย YUNNAN COMMUNICATIONS VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE ได้ปรึกษาหารือและมีความสนใจที่จะพัฒนาและก่อตั้งศูนย์ WORK SHOP ด้านการคมนาคม การขนส่ง ครอบคลุมทั้งการคมนาคมทางถนน รถไฟ ทางอากาศยาน การขนส่งครบวงจร และการบำรุงรักษาพื้นที่เชิงเขา เป็นต้น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อกัน

SDGs: