มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามความร่วมมือองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย ผลิตบุคลากรทางการแพทย์สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

SDGs:

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมพิธีฯ โดยความร่วมมือดังกล่าวเพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะร่วมผลิตบุคลากรและยกระดับองค์ความรู้แก่บุคลากรทางแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ผ่านการดำเนินงานของคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ