สำนักยุทธศาสตร์ฯ มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมกำกับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น “กิจกรรมการสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อการสอนที่มีรากฐานจากทุนวัฒนธรรมชุมชนของนักเรียนและครูในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม”

SDGs:

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร. อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร เตวิยะ และอาจารย์ จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการ ที่ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อการสอนที่มีรากฐานจากทุนวัฒนธรรมชุมชนของนักเรียนและครูในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ณ อบต.ดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากทุนวัฒนธรรมชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และสื่อการสอนที่มีรากฐานจากทุนวัฒนธรรมชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

SDGs: