อธิการบดี มรภ.เชียงราย แสดงความยินดีกับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ “รางวัลชนะเลิศ” ผลงานวิชาการ “ข้าวซอยไก่เส้นไก BY โตกหลวง”

วันที่ 9 มกราคม 2567 สาขาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ นำนักศึกษาเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เพื่อรายงานผลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ “การประกวดผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์” เรื่อง “ข้าวซอยไก่เส้นไก BY โตกหลวง” คว้า “รางวัลชนะเลิศ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 17 ภายใต้ หัวข้อ “พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์คหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่านมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงคงามยินดีกับนักศึกษา ณ ห้องรับรองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นางสาว กัญญารัตน์ เจริญเก่า นางสาว พัทธนันต์ ป่าเมืองมูล นางสาว สมัชญา คำนาน นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี นางสาว มิตธิรา มหาวุฒิ นาย รัชพล ศาลากิจ นางสาว มินมีนา สระทองน้อย นางสาว รัตติกาล นามอยู่ นางสาว กิตติมา พิสัยเลิศ และ นางสาว ชุติมา นามหลง