มรภ.เชียงราย มอบปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี แด่ Mr.Phonkhaokharm อธิบดีศุลกากรลาว

SDGs:

วันที่ 2 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีมอบปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี ประจำปีศึกษา 2564 แด่ Mr.Phonkhaokharm Vannavongxay อธิบดีศุลกากรลาว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบปริญญาบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบชุดครุยวิทยฐานะ นายรัชกฤช สถิรานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมอบประกาศเกียรติคุณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มอบสูจิบัตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของทั้ง2สถาบัน ร่วมแสดงความยินดี ณ สถาบันการเงิน-การบัญชี นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

SDGs: