สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มรภ.เชียงราย เปิดร้าน “ตั้งใจSHOP” แหล่งรวมสินค้าเกษตรปลอดภัยดีต่อสุขภาพ

SDGs:

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีเปิด ร้าน“ตั้งใจSHOP” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการตามภารกิจพื้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ร้าน“ตั้งใจSHOP” เป็นอีกหนึ่งโครงการของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่ได้ทำความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย ร้าน“ตั้งใจSHOP” เป็นศูนย์รวมเพื่อจำหน่ายสินค้าออแกนนิคเกษตรปลอดภัยที่ดีต่อสุขภาพได้มาตรฐาน และเป็นแหล่งรวบรวมผัก ผลไม้ สินค้าปศุสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย ร้าน“ตั้งใจSHOP” เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. ณ อาคาร Innovation club (หม่อนไหม)

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ