สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีถวายปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แด่พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

SDGs:

วันที่ 29 มกราคม 2567 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด พิธีถวายปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 แด่พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี กล่าวประกาศสดุดีเกียรติคุณโอกาสถวายปริญญา ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ถวายปริญญาบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ถวายครุยวิทยฐานะ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

SDGs: