มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หารือความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย ต่อยอดโครงการ Smart city พัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพบปะเจรจาและปรึกษาหารือกับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลนครเชียงราย ในประเด็นที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงาน อาทิ การพัฒนาต่อยอดโครงการ Smart city การพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับเทศบาลและท้องถิ่นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ การส่งเสริมและพัฒนาทั้งในมิติด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เรื่องเมืองน่าอยู่ เรื่องอาหารปลอดภัย เรื่องผู้สูงวัย เรื่องการท่องเที่ยว การพัฒนาคนให้มีอาชีพที่เหมาะสม ศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์การแพทย์แผนไทย (การนวด) การพัฒนาหลักสูตรเสริมความรู้ด้านกฎหมายออนไลน์ที่สำคัญและการเงินการบัญชีที่เหมาะสมกับนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ การดึงระบบทดสอบ TOEFL และ IELTS เข้ามาในระบบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยหากระบวนการที่สอดคล้องกัน ช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวอื่น ๆ