มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4 ฉบับ

วันที่ 11 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล เป็นผู้นำเสนอข้อมูลร่างวาระต่าง ๆ ซึ่งการจัดประชุมประชาพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 2.ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3.ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี และ 4.ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างคับคั่ง

ข่าวอื่น ๆ