มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือมหาวิทยาลัย Zhejiang Vocational College of Special Education ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน MOU วิชาการ ร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Zhejiang Vocational College of Special Education ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Wang Tao ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมศูนย์การจัดการนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา ปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ ผ่านศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย