นักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้า 2 รางวัล การแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

SDGs:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ล้านนาสร้างสรรค์ – CREATIVE LANNA” โดยมี อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ และ อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา

  • นายปฐมวรรษ วรรณรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  • นางสาวเบญญาภา ศรทรง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  • นายประพันธ์ นามแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามการท่องเที่ยว

  • นายศุภวิชญ์ มีสัตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
  • นายพิพัฒน์ นะมัสสีลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ