มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจับมือกรมสุขภาพจิต “ฝึกอบรมบุคลากรด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา”

SDGs:

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2” และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การทำงานด้านการให้คำปรึกษาและการดูแลสุขภาพจิตใจนักศึกษา ระหว่าง หน่วยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 14 คณะ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนามฯ ซึ่งมีหน่วยงานจัดการศึกษา 14 แห่ง ร่วมลงนามฯ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจนักศึกษาเพื่อส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตและการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต กิจกรรมในงานมีการเสวนา หัวข้อ “การให้คำปรึกษานั้น สำคัญไฉน” โดยทีมวิทยากรจากกรมสุขภาพจิตที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมวังคำ จ.เชียงราย

SDGs: