สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิก ถ่ายทอดความรู้ด้านเซรามิกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิก รุ่นที่ 3” ณ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเซรามิกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย สามารถนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเสริม รวมถึงเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทางจิตใจ การฝึกสมาธิ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

ข่าวอื่น ๆ