คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาน้องใหม่คณะครุศาสตร์ 2023

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาน้องใหม่ประจำคณะฯ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญถือเป็นประเพณีที่แต่ละคณะฯ ได้ปฏิบัติมาทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีขวัญและกำลังใจระหว่างที่ศึกษาเรียนยังสถาบันการศึกษาแห่งนี้