สถาบันภาษาฯ มรภ.เชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

SDGs:

วันที่ 14 มีนาคม 2567 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “พิธีบันทึกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)” โดยมี รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีเป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ อาจารย์ เพ็ดสะหวัน สุพาพอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว ในการนี้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือต่อผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาของทั้งสองสถาบัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างหลักสูตร การพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในระบบการศึกษา การบริหารการจัดการสถาบันการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยเชิงวิชาการและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพในการเชื่อมโยงการศึกษาของทั้งสองสถาบัน และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นของ ทั้งสองฝ่าย อีกด้วย

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ