สำนักยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ ขับเคลื่อนโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย จัด “กิจกรรมนำเสนอผลงานการดำเนินการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและถอดบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace” นำโดย อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การท้องถิ่น เช่น กระบวนการผลิต กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการควบคุมคุณภาพซึ่งการดำเนินงานของแต่ละโครงการนั้นสามารถพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มยอดจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินผลงาน จำนวน 8 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการนั้นมีเป้าหมายด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 นี้ สำนักยุทธศาสตร์ฯ มรภ.เชียงรายได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “เปิดตลาด CRRU Marketplace ผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะกลุ่มผู้บริโภครวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมเสวนากับผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำและการบริการให้คำปรึกษาการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจอีกด้วย