สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน-แลกเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรวิชาการ

SDGs:

วันที่ 8 – 11 พ.ค.2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และสรุปผลการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางด้านงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร งานบริการนักศึกษา งานรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

SDGs: