สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มรภ.เชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้แผนที่ทักษะ (Skill Mapping) เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตร Skill Transcript และ Skill Certificate”

SDGs:

วันที่ 4-5 เมษายน 2567 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้แผนที่ทักษะ (Skill Mapping) เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตร Skill Transcript และ Skill Certificate” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ รองอธิการบดี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายเชิงรุกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนยุคใหม่”

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้บรรยายถึง “ทิศทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตร Skill Transcript และ Skill Certificate ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทำหลักสูตรสะสมหน่วยกิตที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร Skill Transcript และ Skill Certificate” รวมถึง “การออกแบบหลักสูตรสะสมหน่วยกิตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตร Skill Transcript และ Skill Certificate” ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้แผนที่ทักษะ (Skill Mapping) เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตร Skill Transcript และ Skill Certificate รวมถึงเป็นการจัดทำแนวทางการจัดทำหลักสูตรสะสมหน่วยกิตสู่หลักสูตร Skill Transcript และ Skill Certificate

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ