กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เชียงราย จัดอบรมนักกิจกรรม ผู้นำนักศึกษา“โครงการอบรม ทิศทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา”

SDGs:

วันที่ 16 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “โครงการอบรม ทิศทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา” ให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา โดยวิทยากร อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษามาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่

SDGs: