สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นฯ มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การหนุนเสริมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นนักพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การหนุนเสริมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นนักพัฒนาท้องถิ่น” นำโดย อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขภาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายให้อาจารย์ บุคลากรมีความเข้าใจถึงกระบวนการเครื่องมืองานพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้การออกแบบแผนงาน แผนพัฒนาและแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนเชิงพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนและนำสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมโดยมุ่งเน้นการให้ชุดความคิด กระบวนการ เครื่องมือการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานระดับคณะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก งานบริการวิชาการ สามารถปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ออกแบบแผนงาน กิจกรรมโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูงต่อชุมชนท้องถิ่น และได้มีการการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาเชิงพื้นที่ การวางเป้าหมายงานพัฒนาท้องถิ่นสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ต่อไป