มรภ.เชียงราย จัดแสดงงานวิจัยและนวัตกรรม ผลักดัน Soft power วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย

SDGs:

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 Soft power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจะช่วยผลักดันผลงานวิจัยจากอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเชียงราย โดยมี การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ในหัวข้อ “วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย” ได้แก่

1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เช่น การพัฒนาพาสต้าดัชนีน้ำตาลต่ำจากปลายข้าวหอมมะลิ 105 การสร้างมูลค่าใหม่กาแฟปางขอน การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเชียงรายแบรนด์ (Chiang Rai Brand) รวมถึงการออกแบบของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

2) ผลงานนวัตกรรมกับการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวจาปอนิกา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบไซรัปเพื่อสุขภาพจากเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ การเพิ่มมูลค่าปลีกล้วยน้ำหว้าด้วยการแปรรูปเป็นเนื้อเทียม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงอาซาอิด้วยนวัตกรรมเอนแคปซูเลชัน รวมถึงการพัฒนาสแน็คจากเศษมะคาเดเมียในพื้นที่ดอยช้าง

3) ผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในเรื่องผ้า และทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงราย

4) ผลงานการวิจัยที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้งยังมีการแสดงผลงานด้านศิลปะและดนตรี เช่น การบรรเลงเพลงชุด “Contemporary Ensemble : สุนทรียะแห่งเชียงรายนคร” ซึ่งประพันธ์และบรรเลงโดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: