อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี “อบรมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากการผลิต” สร้างแนวคิดนำวัสดุเหลือใช้เปลือกโกโก้เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายงานอุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรม “การอบรมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากการผลิต” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ดีดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี อาจารย์ ดร.อัญยาณีย์ เกตุพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดการอบรมและมีวิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สุทธดา ขัตติยะ ได้สร้างแนวคิดเพื่อหาแนวทางการนำวัสดุเหลือใช้จากเปลือกโกโก้นำมาเพิ่มมูลค่าและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่