มรภ.เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Midwifery Department, Faculty of Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Purwoketo (UMP) ประเทศอินโดนีเซีย

SDGs:

วันที่ 4 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Midwifery Department, Faculty of Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Purwoketo (UMP) ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ ด้านการแพทย์พื้นบ้านและด้านสาธารณสุข ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ระหว่าง UMP กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Hypertension in Pregnancy” และ หัวข้อ “The Use of Herbal Medicine in Midwifery fields” จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

SDGs: