กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ระดมเครือข่าย PR ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ สู่การ Re-Branding ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 18 เมษายน 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมฯ และนโยบายการขับเคลื่อนงานสื่อสารองค์กรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ ได้นำเสนอภารกิจหลักของกองการสื่อสารองค์กรฯ แนวคิดนโยบายการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การ Re-Branding ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ ในการประชุมยังได้มีการหารือเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ข่าวอื่น ๆ