มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดแถลงข่าว งานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน และพิธีพุทธาภิเษก พระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

SDGs:

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด แถลงข่าวงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน และ พิธีพุทธาภิเษก พระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเชิญชวนร่วมงานดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในการจัด“งานประเพณีเทศน์มหาชาติ และพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี” ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 50 ปี เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นล้านนาและของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อจัดสร้างมงคลอนุสรณ์ ในฐานะพุทธศิลป์อันวิจิตรบรรจงน่าเลื่อมใส เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ ต่างมีศิลปวัฒนธรรม เทศกาล และงานประเพณีที่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน

ดังนั้น การจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติและพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน จึงเป็นการนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นของกลุ่มประเทศอนุภูมิลุ่มน้ำโขงมาสานสัมพันธ์กันและกัน โดยมีเส้นด้าย คือพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องร้อยรัด การจัดกิจกรรมในคราวครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรสงฆ์และพุทธศาสนิกสัมพันธ์ทั้ง 5 ประเทศ มีพระมหาเถระและพระเถระได้เมตตาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการสวดพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต และเทศน์มหาชาติ เป็นจำนานมากถึง 50 รูป

SDGs: