กองนโยบายและแผน พัฒนาระบบ CRRU SMART PLAN ขับเคลื่อนนโยบาย SMART University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการงานนโยบายและแผน (CRRU SMART PLAN) ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากงานนโยบายและแผน สู่งานงบประมาณ และงานติดตามและประเมินผลไว้ในระบบเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริหารจัดการงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี และกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากร และร่วมขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น “SMART University” โดยภาพรวมของระบบเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะประกอบด้วย 1) ระบบงานยุทธศาสตร์ 2) ระบบงานงบประมาณ และ 3) ระบบงานติดตามประเมินผล ซึ่งในปัจจุบันกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานยุทธศาสตร์ (เริ่มงานใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และระบบงานงบประมาณ (เริ่มงานใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานติดตามประเมินผล โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข่าวอื่น ๆ