มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการ Train the Trainer ผู้นำจะสร้างผู้นำคนต่อไป รุ่นที่ 3

SDGs:

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการ Train the Trainer : ผู้นำจะสร้างผู้นำคนต่อไป รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานปิดโครงการฯ ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปีและในปีนี้เป็นรุ่นที่ 3 โดยนำผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 14 คณะวิชา จำนวนกว่า 100 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรด้านงานกิจการนักศึกษา เข้าค่ายจำนวน 3 วัน 2 คืน และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับเมตตาธรรมจาก พระเมธีวชิโรดม (พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี) พระอาจารย์ ดร.พระมหาสันทัศน์ โสตฺถิวํโส และคณะวิทยากรอีกหลากหลายท่าน ร่วมเติมเต็มความรู้ การบูรณาการพัฒนาทักษะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภาวะความเป็นผู้นำที่ดี การปรับตัวปรับใจและสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของสังคม ต่อไป

SDGs: