มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดมหกรรมสินค้าการเงิน การลงทุนครบวงจร วางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในเส้นทางอาชีพสำหรับบุคลากร

วันที่ 13 กันยายน 2566 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม “การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานโดยการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และในโอกาสนี้ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนโยบาย Happy University” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับอนาคตและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินของสถาบันการเงิน เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ในการวางแผนการเงินทั้งในระหว่างการทำงานและหลังเกษียณ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการออกร้านของสถาบันการเงินสมาชิกชมรมธนาคาร มากกว่า 15 หน่วยงาน การนำเสนอสินค้าและบริการการด้านการเงิน คลินิกให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินและการลงทุน การออกร้านผู้ประกอบการร้านค้า สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า OTOP สินค้าไอที รวมถึงกิจกรรมพิเศษ “นาทีทองเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาจับต้องได้”