กองสารสื่อสารองค์กรฯ มรภ.เชียงราย ร่วมประชุมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ ร่วมประชุมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวนันทวรรณ กันคำ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และวางแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อที่มีความหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการประสานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสำคัญทั้งในและต่างประเทศที่ต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเร่งด่วน อาทิ การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ กรณี “หมอกควัน ไฟป่า และ Pm 2.5” เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนโดยผ่านช่องทางของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงราย