สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการเปิด “กาดกาสะลอง Craft & Food CRRU Marketplace” สร้างรายได้ให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน

SDGs:

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรมเปิดตลาด “กาดกาสะลอง Craft & Food CRRU Marketplace” ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเชียงราย ชั้น 2 โซน VDO Wall กิจกรรมเปิดตลาด“กาดกาสะลอง Craft & Food CRRU Marketplace” ครั้งที่ 1 นี้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและภาคีเครือข่ายได้ร่วมพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเข้าสู่การยกระดับมาตรฐานนำมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ภายในงานมีการจำหน่าย 24 แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากชุมชน (อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ของใช้ สมุนไพร) การเสวนากับผู้ประกอบการต้นแบบที่ทำเพื่อสังคม “ โอกาสของตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาสู่การทำเพื่อสังคม” เจ้าของแบรนด์ Yano Handicraft / Khao Thammachad / Akha Ama Coffee และการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมโปรแกรม CEB จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การให้คำปรึกษาการพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์

SDGs: