CRRU เยี่ยมเยือน Xishuangbanna Vocational and Technical College ขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะเยี่ยมชมและประชุมปรึกษาหารือในแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Xishuangbanna Vocational and Technical College ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก Prof. Li Zhonghai เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำวิทยาลัย และ Prof. Yuan Songping อธิการบดี Xishuangbanna Vocational and Technical College ให้การต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมปรึกษาและประชุมด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ซึ่ง Xishuangbanna Vocational and Technical College เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล เปิดสอนระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี และเปิดสอน ปวส / ปวช ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 คณะ ประกอบด้วย

1) คณะเกษตรศาสตร์

2) คณะครุศาสตร์

3) คณะการท่องเที่ยว

4) คณะแพทยศาสตร์ เน้น แพทย์แผนไตลื้อ / สมุนไพร /

5) คณะภาษาต่างประเทศ

และอีก 4 สถาบัน มีนักศึกษาปัจจุบัน 10,200 คน

สำหรับในเบื้องต้น ทั้งสองสถาบันได้ตกลงในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในการลงนาม MOU ร่วมกันต่อเนื่อง และจะมีการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาร่วมกันในสาขาวิชาที่ตรงกัน รวมทั้งการกำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ร่วมกัน ในวาระ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย