กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายรับนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกลยุทธ์การสื่อสาร และคณะทำงานกองการสื่อสารองค์กรฯ เข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ และอาจารย์สุลิตา ทิพยศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนรูปแบบการเลือกใช้สื่อด้านต่าง ๆ อาทิ Facebook Fanpage, YouTube, Website เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และในช่วงบ่าย ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อัญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์การสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ
P1064330
P1064307

อ่านต่อ