ผู้บริหารหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย

SDGs:

วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรกองการสื่อสารองค์กร และสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ร่วมอบรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ จังหวัดเชียงราย หรือ Young Public and Private Collaboration : YPC ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาคการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ ทั้งภายในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งยังเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาของจังหวัด โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับแนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนำสำหรับการเสนอแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดจากมุมมองของ YPC ซึ่งจะได้มีการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ