มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับ “โล่เกียรติคุณ” การสนับสนุนและช่วยเหลือ ภารกิจของมูลนิธิมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

SDGs:

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2566 รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในโอกาสที่อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ รับ “โล่เกียรติคุณ” ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจของมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาเชียงราย ด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละ จากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย โดย นายธัญญ์กวิน ธนาคุณปิยพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้มอบ “โล่เกียรติคุณ” ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.วรรัตน์ ขยันการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรจน์ ปัญญามงคล อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ติวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์

ด้าน นายธัญญ์กวิน ธนาคุณปิยพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือภารกิจจัดการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของมูลนิธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก มรภ.เชียงรายอย่างต่อเนื่อง ในการนี้จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรและองค์กรที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมภารกิจของมูลนิธิ เพื่อเป็นการขอบคุณจึงเห็นควรมอบรางวัล “โล่เกียรติคุณ” แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ต่อไป

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
1
2

อ่านต่อ