มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับผู้แทน Regional English Language Office : RELO สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ ต้อนรับคุณ Frances Westbrook ผู้แทนจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบคณะผู้บริหารเพื่อเยี่ยมเยือนและหารือเรื่องการรับอาสาสมัคร English Language Fellow ปีการศึกษา 2566
Mr. Robbieana Leung เข้าปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อร่วมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป