สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย MOU ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมมือด้านวิชาการ-พัฒนาการศึกษา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมผู้บริหารจากสองสถาบันซึ่งมีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ตลอดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย