สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 4

วันที่ 23 เมษายน 2566 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” รุ่นที่ 4 (ผ่านรูปแบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวถึงแนวทางการเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และกระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กล่าวถึงรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร