รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดรับนักศึกษาใน 3 รูปแบบดังนี้

  1. รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  2. รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ปริญญาเอก)

  3. รับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

 

โดยผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

1.รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ติดตามรายละเอียดได้ที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เว็บไซต์  http://admission.crru.ac.th

เพจ https://www.facebook.com/crruadmission

โทร 053-776018

 

2.รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ติดตามรายละเอียดได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย

เว็บไซต์ http://www.grad.crru.ac.th

เพจ https://www.facebook.com/graduateschool.cru

โทร 053-776026

 

3.รับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ติดตามรายละเอียดได้ที่

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เว็บไซต์ https://lifelong.crru.ac.th

เพจ https://www.facebook.com/crru.clli

โทร 053-776-008 ,053-776000 ต่อ 1008

 

โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้

1.ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์ https://reg2.crru.ac.th/reg/index.php/web/student_document/list_pay

2.ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ระดับปริญญาเอก)

เว็บไซต์ https://orasis.crru.ac.th/gds_crru/main2023/payrate

โดยมหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษา กยศ. กรอ. และ ทุนอุดหนุน

ติดตามรายละเอียดได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายทุน)

เว็บไซต์ http://loan.crru.ac.th/loanblog

เพจ https://www.facebook.com/f.crruloan

โทร 053-776019