01

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
 • แขนงวิชาพลศึกษา
 • แขนงวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
 • แขนงวิชาดนตรีศึกษา
 • แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์
 • แขนงวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษา (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาภาษาจีน
 • แขนงวิชาภาษาไทย
 • แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาคณิตศาสตร์
 • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • แขนงวิชาเคมี
 • แขนงวิชาชีววิทยา
 • แขนงวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี)

01

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
 • แขนงวิชาพลศึกษา
 • แขนงวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
 • แขนงวิชาดนตรีศึกษา
 • แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์
 • แขนงวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษา (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาภาษาจีน
 • แขนงวิชาภาษาไทย
 • แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาคณิตศาสตร์
 • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • แขนงวิชาเคมี
 • แขนงวิชาชีววิทยา
 • แขนงวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี)